تورج منتظری شاه توریفصل دوم ( اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن)

خلاصه فصلدوم ( اندازه گیریدرعلوموابزارهایآن)

اندازهگیرییکمرحلهٔمهمبرایجمعآوریاطلاعاتاست.

اندازههرچیزرابایکعددویکایآنگزارشمیکنیم. بهیکایاندازه گیری،واحدنیزمیگویند.

دانشمندانبرایآنکهعددهایحاصلازاندازه گیریهایمختلفیک چیزباهممقایسه پذیرباشند،

درنشستهایبین المللیتوافقکردند،برایهرکمیتیکایمعینیراتعریفکنند. مثلاً برایجرمیکایکیلوگرم،برایزمان،ثانیه،برایطولیکایمتروراتعریفکردند.

جرمیکجسمرابایکایکیلوگرمویاگرماندازهمیگیرند.

جرمجسمدرواقعمقدارمادهتشکیلدهندهٔآنجسماست. جرماجسامرابهوسیلهٔترازواندازه گیریمیکنند

یکایکیلوگرمراباkg،یکایگرم راباgویکاینیوتونراباNنشان میدهند.

وزنجسمبرابربانیرویگرانشی )جاذبهای(استکهازطرفزمینبرجسمواردمیشودوجسمرابهطرفزمینمیکشد. وزنجسمراتوسطنیروسنجاندازهگیری میکنند

وزنیکجسمدرسطحزمینازحاصلضربجرمجسمدرشدتجاذبهزمینبهدست میآید.

شدتجاذبه×جرمجسم = وزن

شدتجاذبهدرسطحزمینتقریباً8/9نیوتونبرکیلوگرماست.

شدتجاذبهرویماه7/1نیوتونبرکیلوگرمورویمریخ٤نیوتونبرکیلوگرماست.

تکراراندازهگیریومیانگینگرفتنازاعدادبهدستآمده،دقتاندازهگیریمارابالامیبرد.

فاصلهبیندونقطهومسافتیراکهیکجسمطیمیکند،بایکایطول،اندازهمیگیریم.

کیلومتر،متر،سانتیمترومیلیمتریکاهایمتداولطولهستند.

یکیازابزارهایاندازه گیریطولچیزهایکوچک،خط کشاست. طولخطکشهای

آزمایشگاهیبرحسبسانتیمترومیلیمتردرجهبندیشدهاست باخطکشطولجسمهاینسبتاً کوچکرااندازهمیگیریم

یکیازیکاهایمتداولطول،اینچ است. برخیازخطکشهاعلاوهبرسانتیمتربرحسباینچنیزمدرج شدهاند.

حجمیکجسمبرابربامقدارفضاییاستکهجسماشغالمیکند.حجمِجسمرامعمولاًبرحسبمترمکعبیاسانتیمترمکعباندازهمیگیرند.

یکایمتداولاندازهگیریحجم مایعها،لیتر L ومیلیلیتر mLاست. یکلیتربرابرحجمظرف مکعبیشکلبهطول،عرضو ارتفاع١٠سانتیمتراست. حجم یکسانتیمترمکعب، یک میلیلیترویکسیسی باهمبرابرند.

چگالیمقدارجرمیاستکهدرحجممعینیازیکجسموجودداردو

به صورتنسبتجرمجسمبهحجمآنتعریفمیشود.

حجم جسم/جرمجسم  = چگالیجسم

معمولاًیکایچگالیبرحسبگرمبرسانتیمترمکعبیاکیلوگرمبرمترمکعببیانمیشود .

زمانرااندازهمیگیریمتابتوانیمبهسؤالچهوقتویاچه مدتپاسخدهیم.

برایاندازهگیریزمانمعمولاًازساعتیازمان سنجاستفادهمیشود.

یکایاندازهگیری زمانثانیهاستامادرزندگیروزمرهازیکاهایدقیقه،ساعت،شبانهروز، سالو ... استفادهمیشود.

دقتدراندازهگیری

اندازهگیریهاهموارهباتقریبهمراهاندودقتاندازهگیریبهدقتشخصودقتوسیلهاندازه گیریبستگیدارد.

زمانیکهطولیکجسمراباخطکشسانتیمتریاندازهگیریمیکنیم،دقتماحدودسانتیمتراست.

وقتیبرایاندازهگیریجرمیکجسمازترازواستفادهمیکنیم،بستهبهنحوهٔمدرجشدنترازو،دقتاندازه گیریمشخصمیشود. مثلاًباترازویعقربهایکهتا مقیاسگرممدرجاست،جرمجسمبادقتگرماندازهگیریمیشود.

خبرنامه پیامکی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع میشوید

آمار بازدیدکنندگان

امروز282
دیروز320
ابن هفته282
این ماه3542
در مجموع503733

آی پی بازدیدکنندگان : 3.227.240.31
Unknown ? Unknown Tue 15 Oct 2019 00:38

تماس با ما

  • تلفن: 02122301935
شما اینجا هستید: خانه > جزوات > متوسطه دوره اول > اول متوسطه > اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن