تورج منتظری شاه توریفصل دوم ( اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن)

خلاصه فصلدوم ( اندازه گیریدرعلوموابزارهایآن)

اندازهگیرییکمرحلهٔمهمبرایجمعآوریاطلاعاتاست.

اندازههرچیزرابایکعددویکایآنگزارشمیکنیم. بهیکایاندازه گیری،واحدنیزمیگویند.

دانشمندانبرایآنکهعددهایحاصلازاندازه گیریهایمختلفیک چیزباهممقایسه پذیرباشند،

درنشستهایبین المللیتوافقکردند،برایهرکمیتیکایمعینیراتعریفکنند. مثلاً برایجرمیکایکیلوگرم،برایزمان،ثانیه،برایطولیکایمتروراتعریفکردند.

جرمیکجسمرابایکایکیلوگرمویاگرماندازهمیگیرند.

جرمجسمدرواقعمقدارمادهتشکیلدهندهٔآنجسماست. جرماجسامرابهوسیلهٔترازواندازه گیریمیکنند

یکایکیلوگرمراباkg،یکایگرم راباgویکاینیوتونراباNنشان میدهند.

وزنجسمبرابربانیرویگرانشی )جاذبهای(استکهازطرفزمینبرجسمواردمیشودوجسمرابهطرفزمینمیکشد. وزنجسمراتوسطنیروسنجاندازهگیری میکنند

وزنیکجسمدرسطحزمینازحاصلضربجرمجسمدرشدتجاذبهزمینبهدست میآید.

شدتجاذبه×جرمجسم = وزن

شدتجاذبهدرسطحزمینتقریباً8/9نیوتونبرکیلوگرماست.

شدتجاذبهرویماه7/1نیوتونبرکیلوگرمورویمریخ٤نیوتونبرکیلوگرماست.

تکراراندازهگیریومیانگینگرفتنازاعدادبهدستآمده،دقتاندازهگیریمارابالامیبرد.

فاصلهبیندونقطهومسافتیراکهیکجسمطیمیکند،بایکایطول،اندازهمیگیریم.

کیلومتر،متر،سانتیمترومیلیمتریکاهایمتداولطولهستند.

یکیازابزارهایاندازه گیریطولچیزهایکوچک،خط کشاست. طولخطکشهای

آزمایشگاهیبرحسبسانتیمترومیلیمتردرجهبندیشدهاست باخطکشطولجسمهاینسبتاً کوچکرااندازهمیگیریم

یکیازیکاهایمتداولطول،اینچ است. برخیازخطکشهاعلاوهبرسانتیمتربرحسباینچنیزمدرج شدهاند.

حجمیکجسمبرابربامقدارفضاییاستکهجسماشغالمیکند.حجمِجسمرامعمولاًبرحسبمترمکعبیاسانتیمترمکعباندازهمیگیرند.

یکایمتداولاندازهگیریحجم مایعها،لیتر L ومیلیلیتر mLاست. یکلیتربرابرحجمظرف مکعبیشکلبهطول،عرضو ارتفاع١٠سانتیمتراست. حجم یکسانتیمترمکعب، یک میلیلیترویکسیسی باهمبرابرند.

چگالیمقدارجرمیاستکهدرحجممعینیازیکجسموجودداردو

به صورتنسبتجرمجسمبهحجمآنتعریفمیشود.

حجم جسم/جرمجسم  = چگالیجسم

معمولاًیکایچگالیبرحسبگرمبرسانتیمترمکعبیاکیلوگرمبرمترمکعببیانمیشود .

زمانرااندازهمیگیریمتابتوانیمبهسؤالچهوقتویاچه مدتپاسخدهیم.

برایاندازهگیریزمانمعمولاًازساعتیازمان سنجاستفادهمیشود.

یکایاندازهگیری زمانثانیهاستامادرزندگیروزمرهازیکاهایدقیقه،ساعت،شبانهروز، سالو ... استفادهمیشود.

دقتدراندازهگیری

اندازهگیریهاهموارهباتقریبهمراهاندودقتاندازهگیریبهدقتشخصودقتوسیلهاندازه گیریبستگیدارد.

زمانیکهطولیکجسمراباخطکشسانتیمتریاندازهگیریمیکنیم،دقتماحدودسانتیمتراست.

وقتیبرایاندازهگیریجرمیکجسمازترازواستفادهمیکنیم،بستهبهنحوهٔمدرجشدنترازو،دقتاندازه گیریمشخصمیشود. مثلاًباترازویعقربهایکهتا مقیاسگرممدرجاست،جرمجسمبادقتگرماندازهگیریمیشود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

خبرنامه پیامکی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع میشوید

آمار بازدیدکنندگان

امروز167
دیروز288
ابن هفته2501
این ماه8461
در مجموع468129

آی پی بازدیدکنندگان : 35.175.248.25
Unknown ? Unknown Sun 26 May 2019 11:54

تماس با ما

  • تلفن: 02122301935
شما اینجا هستید: خانه > جزوات > متوسطه دوره اول > اول متوسطه > اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن > فصل دوم ( اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن)