تورج منتظری شاه توریبار الکتریکی

1.      اتم از چه اجزایی تشکیل‌شده است؟ نوع بار هر کدام چیست؟
از دو قسمت، یکی هسته که خود از پروتون با بار مثبت و نوترون که خنثی است تشکیل‌شده و دیگری الکترون با بار منفی که به دور هسته بافاصله در حال چرخش است، تشکیل‌شده است.
2.      چرا در حالت عادی، اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است؟
زیرا در حالت عادی تعداد پروتون‌ها با تعداد الکترون‌ها برابر است.

3.      جدا کردن پروتون از اتم آسان تر است یا جدا کردن یک الکترون آزاد؟
تجربه نشان می‌دهد که جدا کردن پروتون بسیار دشوار تر از جدا کردن یک الکترون آزاد است.
4.      مالش دو جسم به یکدیگر، چگونه سبب باردار شدن آن‌ها می‌شود؟
بر اثر مالش، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود. جسمی که الکترون از دست داده، چون تعداد پروتون‌ها از الکترون‌هایش بیشتر می‌شود، بار مثبت و جسمی که الکترون گرفته، چون تعداد الکترون‌هایش از تعداد پروتون‌هایش بیشتر شده بار مثبت پیدا می‌کند.
5.      یکای با الکتریکی چه نام دارد و با چه نمادی نشان داده می‌شود؟ بار الکترون بر حسب این یکا، چه اندازه است؟
یکای بار الکتریکی کولن نام دارد و نماد C نشان می‌دهند. اندازه‌ی بار الکترون  است.
6.      منظور از رابطه q=±ne? چیست؟
این رابطه می‌تواند بار یک جسم(q)  را بر حسب تعداد الکترون‌هایی(n) که گرفته یا داده است حساب کند. منظور از e در این رابطه بار یک الکترون است و زمانی که جسم الکترون از دست دهد بار مثبت و زمانی الکترون بگیرد، منفی می‌شود.
7.      چرا موهای خشک و تمیز را نمی‌توان با یک شانه‌ی پلاستیکی مرتب کرد؟
چون بر اثر کشیدن شانه به موها، بارهای نا همنام در شانه و موها به وجود می‌آید و نیروی ربایش بین این بارها باعث کشیده شدن مو به سمت شانه می‌شود.
8.      چرا هنگامی که با یک پارچه‌ی خشک، صفحه‌ی تلویزیون را تمیز می کنیم، پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می‌چسبد؟
بر اثر مالش پارچه به صفحه تلویزیون، بارهای نا همنام در پارچه و تلویزیون به وجود آمده و ربایش بین این بارها باعث چسبیدن پرزها به صفحه تلویزیون می‌شود.
9.      چرا هنگامی که در تاریکی، لباس خود را از تن بیرون می‌آورید، جرقه‌هایی دیده می‌شود؟
با مالش لباس با بدن، سبب باردار شدن هر دو می‌شود. ربایش بین دو بار نا همنام، سبب جابه‌جایی الکترون بین لباس و بدن شود و این جابه‌جایی به صورت جرقه دیده می‌شود.
10. یک میله‌ی مسی را گرفته و آن را با دست مالش می‌دهیم. آیا میله مسی باردار می‌شود؟
باردار می‌شود، اما این بار به وسیله دست به بدن منتقل می‌شود.
11. منظور از الکترون آزاد چیست؟
در برخی اجسام، برخی از الکترون‌ها، به راحتی از اتم جداشده و آسانی به درون جسم دیگری جابه‌جا می‌شود. به این الکترون‌ها، الکترون آزاد گفته می‌شود.

12. منظور از جسم رسانا و نارسانا چیست؟

به اجسامی مانند فلزات، که به دلیل داشتن الکترون آزاد، بار الکتریکی در آن شارش می‌یابد، رسانا و به اجسامی مانند شیشه که الکترون‌ها به راحتی نمی‌توانند در آن حرکت کنند، نارسانا گفته می‌شود.

13. چرا آزمایش‌های الکتریسیته ساکن در روزهای سرد و خشک، نتیجه‌ی بهتری می‌دهد؟

وجود رطوبت و ذره‌های معلق آن که رسانای الکتریکی هستند، سبب می‌شود که بار جسم‌هایی که باردار شده‌اند به محیط انتقال یابد؛ همچنین سرما باعث کم تحرکی بارها و باقی ماندن آن‌ها در جای خود شود.

14. چرا در موادی مانند پلاستیک و نایلون، بهتر از سایر مواد می توانبار تولید کرد؟

زیرا این مواد نارسانا بوده و بار الکتریکی نمی‌تواند به راحتی در آن‌ها جابه‌جا شود. همچنین بار الکتریکی نمی‌تواند از این مواد به مواد دیگر منتقل شود.

15. منظور از شارش بار الکتریکی در یک جسم چیست؟

به جابه‌جا شدن الکترون آزاد در یک جسم، شارش بار گفته می‌شود.

16. در یک جسم نارسانا، بار الکتریکی  چگونه قرار می‌گیرد؟

در جسم نارسانا بار الکتریکی نمی‌تواند شارش کند و در جای خود باقی می‌ماند.

17. منظور از پایستگی بار الکتریکی چیست؟

بار الکتریکی، به وجود نمی‌آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود.

18. منظور از عدد اتمی چیست؟ آن را با چه نمادی نمایش می‌دهند؟

به تعداد پروتون‌های هسته‌ی یک اتم، اتم اتمی گفته می‌شود که با نماد Z نشان می‌دهند.

19. در شکل زیر، دو کره‌ی فلزی را می‌بینید که روی پایه‌های نارسانا، قرار دارند. در هر یک از شکل‌های (ب)،(پ) و (ت) نوع بار القا شده در کره‌ها و محل تقریبی آن‌ها را نشان دهید.

در شکل(ب)، بار منفی تیغه‌ی پلاستیکی، الکترون‌های آزاد کره A را به دورترین سطح کره B رانده است؛ در نتیجه در سطحی از کره A که نزدیک به تیغه است، بار مثبت پدید آمده است. در شکل (ت) پس از جدا کردن کره از یک دیگر و دور بردن تیغه‌ی پلاستیکی، بار الکتریکی در سطح کره B پخش شده است. بد نیست بدانید اگر به بارهای یک رسانا، از خارج نیرویی وارد نشد، بارها در سطح آن جمع می‌شوند.

20. منظور از القای بار الکتریکی چیست؟

روشی که در آن یک جسم رسانا به وسیله‌ یک تیغه‌ی باردار، بدون تماس با آن باردار می‌شود، القای بار الکتریکی می‌گویند.

21. در الکتریسیته، منظور از زمین چیست؟

در الکتریسیته، به یک جسم رسانای بسیار بزرگ( به اندازه‌ی تمام اجسام باردار) زمین گفته می‌شود. اگر  یک جسم رسانا با بار منفی به زمین متصل شود، الکترون‌های آن به زمین رفته و آن جسم خنثی می‌شود. و همین طور اگر یک جسم رسانا با بار مثبت به زمین متصل شود، آن قدر الکترون از زمین به آن شارش می‌یابد تا خنثی شود . زمین زیر پای ما معمولاً رسانا نیست ولی اگر بخواهیم از آن به عنوان رسانا استفاده کنیم، باید از یک میله بلند فلزی در اعماق زمین استفاده کنیم. اعماق زمین به دلیل داشته نمک‌های مختلف در آن رسانا است.

22. یک جسم باردار و یک الکتروسکوپ در اختیارداریم. توضیح دهید چگونه با تماس جسم به کلاهک، الکتروسکوپ، باردار می‌شود؟

در این روش جسم بار را به سر کلاهک تماس می‌دهیم. اگر جسم، رسانا با بار منفی بود، الکترون‌ها از جیم به درون الکتروسکوپ شارش می‌یابند و بار آن منفی می‌شود. اگر جسم رسانا با بار مثبت بود، الکترون‌ها از الکتروسکوپ به درون جسم شارش یافته و جسم خنثی و الکتروسکوپ مثبت می‌شود.

اگر جسم ما نارسانا باشد، وقتی با الکتروسکوپ تماس داده می‌شود، باری انتقال نمی‌یابد، ولی اگر جسم مثبت بود، بارهای منفی درون الکتروسکوپ به طرف جسم شارش یافته و در سر کلاهک جمع می‌شوند. اگر هم جسم منفی بود، بارهای منفی الکتروسکوپ  در تیغه‌های جمع می‌شود. ولی به جدا کردن جسم نارسانا از الکتروسکوپ، تیغه‌ها به وضعیت سابق خود بر می‌گردند؛ یعنی باری از جسم نارسانا به الکتروسکوپ منتقل نشده است. برای انتقال بار باید جسم را به کلاهک الکتروسکوپ مالش داده تا در اثر اصطکاک، مقداری از بار یک کنده و به دیگری منتقل شود.

23. توضیح دهید که چگونه می توانیم با استفاده از القای بار الکتریکی، یک الکتروسکوپ از باردار کرد؟

به کمک شکل‌های زیر، باردار شدن اکتروسکوپ به وسیله‌ی القایی را بررسی می کنیم:

(1)جسمی با بار مثبت را به کلاهک نزدیک می‌کنیم. بارهای منفی الکتروسکوپ در کلاهک تجمع می‌کنند.سپس کلاهک را به زمین متصل می‌کنیم. بارهای منفی که در کلاهک جمع شده‌اند، به دلیل نیروی ربایش جسم در جای خود نگاه داده می‌شوند و به این ترتیب آن قدر الکترون از زمین به الکتروسکوپ منتقل‌شده که بار آن خنثی‌شده و تیغه‌ها به حالت اولیه بازگردند.بدون حرکت دادن جسم باردار، اتصال با زمین را قطع می‌کنیم.سپس جسم باردار را دور کرده و به این ترتیب بار منفی در الکتروسکوپ پخش می‌شود.

24. چگونه می توانبم با استفاده از یک الکتروسکوپ، باردار بودن یک باردار نبودن یک جسم را مشخص کرد؟

کافی است جسم را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم. اگر تیغه‌ها از هم باز  شدند، جسم باردار است و اگر تغییری پدید نیامد، جسم بدون بار است.

25. چگونه می توان با یک الکتروسکوپ، نوع بار یک جسم را مشخص کرد؟

برای این منظور، باید الکتروسکوپ باردار بوده و بار آ« مشخص باشد؛ در این صورت، دو حالت ممکن است:

الف)بار جسم و الکتروسکوپ، هم نوع است: در این حالت، هر چه جسم را به الکتروسکوپ نزدیک تر کنیم، تیغه‌های الکتروسکوپ بیش تر از هم باز می‌شوند. مثالا اگر بار الکتروسکوپ و جسم هردو مثبت باشد، با نزدیک کردن جسم به کلاهک الکتروسکوپ، بارهای منفی الکتروسکوپ که بسیار ناچیز است( به علت مثبت بود بار آن) به طرف سر کلاهک آمده و تیغه از هم باز تر می‌شوند(تعداد مثبت‌ها بیشتر شده)حال خودتان حالتی را که هردو منفی باشند، بنویسید.

ب)بار جسم و الکتروسکوپ، از نوع مخالف: در این حالت هر چه جسم به الکتروسکوپ نزدیک تر شود تیغه‌های آن بسته‌تر می‌شوند، و اگر بار جسم به اندازه‌ی کافی زیاد باشد، ابتدا بسته‌شده و سپس بازخواهند شد. مثال الکتروسکوپی با بار منفی را در نظر بگیرید.میله با بار مثبت به آن نزدیک می‌کنند. الکترون‌های آزاد الکتروسکوپ به طرف کلاهک آن شارش یافته و بار تیغه‌های آن کم تر شده و بسته‌تر می‌شود. اگر جسم را برای مدت زمان بیشتری نگه‌داریم، تمام بار منفی آن به طرف کلاهک آمده و بار تیغه مثبت شده و در این صورت تیغه‌ها از هم باز می‌شود. حال خودتان حالتی را برای این که بار الکتروسکوپ مثبت و بار جسم منفی باشد، پیدا کنید.

26. چگونه  می‌توان با یک الکتروسکوپ تشخیص داد که یک جسم، رسانا یا نارسانا است؟

برای تشخیص رسانا یا نارسانا بودن یک جسم، باید از یک الکتروسکوپی که از قبل باردار شده استفاده کنیم. برای این منظور، کفی است که جسم را به کلاهک الکتروسکوپ تماس دهیم. در این حالت الکترون‌های آزاد در الکتروسکوپ در بدن که نقش زمین را بازی می‌کند، شارش می‌یابند و تیغه‌های الکتروسکوپ بسته می‌شود. در این حالت جسم رسانا است. در حالی اگر جسم نارسانا باشد، بار الکتروسکوپ نمی‌تواند به بدن ما انتقال یابد و تغییری در فاصله تیغه‌های الکتروسکوپ پدید نمی‌آید.

27. آیا با یک الکتروسکوپ می توان مقدار بار دو کره‌ی هم اندازه، رسانا و باردار را باهم مقایسه کرد؟

بله، کافی است هر دو کره را با کلاهک‌های دو الکتروسکوپ بدم بار تماس دهیم. فاصله‌ی تیغه‌های هر الکتروسکوپ که بیشتر بود میزان بار آن کره بیشتر است. زیر بار کره بین الکتروسکوپ و کره تقسیم می‌شود و چون اندازه هر دو مساوی است، هر چه بار آن‌ها بیشتر باشد، سهم الکترون آن‌ها نیز بیشتر است.

28. منظور از آذرخش چیست؟

به جرقه‌هایی که بین دو ابر یا یک ابر با زمین، پدید می‌آید، آذرخش گفته می‌شود که اغلب در پی آن صدای بلندی شنیده می‌شود.

29. آذرخش چگونه به وجود می‌آید؟

ابرها به علت مالش به هوا یا القای الکتریکی، دارای بار مثبت یا منفی باشند. وقتی یک ابر با قسمت از ابر دیگر یا زمین با بار مختلف برخورد کند، تخلیه الکتریکی ناگهانی صورت می‌گیرد که به صورت جرقه پدید می‌آید.

30. برق‌گیر چگونه ساختمان را از آذرخش حفاظت می‌کند؟

برق‌گیر، کابل ضخیمی با نوک ‌تیز است. قسمت نوک‌تیز آن در بالاتر نقطه ساختمان و انتهای آن در اعماق مرطوب زمین قرار دارد.همانطور که می‌دانید، سطح زیرین ابرها داری بار منفی است و این بار منفی ذرات هوا با بار مثبت را به خود جذب می‌کند.مولکول‌های منفی جمع شده در نوک برق‌گیر، الکترون آزاد برق‌گیر با طرف زمین می‌رانند و در این حالت به دلیل نزدیک بودن بارهای نا همنام ، احتمال وقوع آذرخش کمتر می‌شود و در صور وقوع،تخلیه الکتریکی از مسیر برق‌گیر به زمین موجب می‌شود که ساختمان آسیبی نبیند.

31. چرا زیر تانکر های حمل سوخت، زنجیر آویزان می‌کنند؟

هنگام حرکت تانکر، به علت مالش سوخت با دیواره‌ها، در بدنه تانکر بار الکتریکی جمع می‌شود. برای جلوگیری از تخلیه بار الکتریکی(جرقه زدن) در هنگام تحویل سوخت، زنجیری به میله‌ای که مرطوب زمین فرو رفته است، متصل می‌کنند تا بار الکتریکی به زمین منتقل شود.

32. هواپیماها هنگام حرکت، دارای بار الکتریکی می‌شود. برای تخلیه بار الکتریکی آن‌ها، چه تدبیری به کار رفته است؟

برای تخلیه این بار، در نوک و انتهای بال‌های قطعه فلزی به شکل پیکان قرار می‌دهند. بار الکتریکی بدنه به این قسمت‌ها انتقال‌یافته و از طریق مولکول‌های باردار موجود در هوا تخلیه می‌شود.

هنگام سوخت‌گیری نیز، بدنه توسط زنجیری به میله‌ای که در اعماق مرطوب زمین متصل است، وصل می‌کنند تا بار الکتریکی اضافی تخلیه شود.

33. عامل شارش بار الکتریکی از یک جسم به جسم دیگر چیست؟

اختلاف پتانسیل الکتریکی

34. پتانسیل الکتریکی یک رسانا، به چه عواملی بستگی دارد؟ یکای پتانسیل الکتریکی چست و با چه نمادی نشان می‌دهند؟

پتانسیل الکتریکی یک رسانا، به نوع و اندازه بار الکتریکی آن و شکل هندسی آن، بستگی دارد. یکای اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی، ولت نام دارد و با نماد V نمایش می‌دهند.

35. برای یک دستگاه الکتریکی، منظور از توان اسمی چیست؟

روی اکثر دستگاه ها، عددی بر حسب ولت روی آن نوشته‌شده که به آن توان اسمی می‌گویند که نشان دهنده‌ی مناسب‌ترین اختلاف پتانسیل برای کارکرد آن دستگاه است. اگر بیش تر از این مقدار به دستگاه متصل شود، ممکن است بسوزد و اگر این مقدار کمتر باشد، ممکن است به خوبی کار نکند.

36. در شکل  زیر، دو کره‌ی رسانا و هم اندازه را می‌بینید که روی پایه‌های عایق است. بار کره A، کمتر از بار کره‌ی B است. اگر دو کره را با یک سیم رسانا به هم متصل کنیم، بار الکتریکی چگونه بین کره‌ها شارش می‌یابد؟ این شارش بار الکتریکی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟

چون دو کره، هم اندازه و کره B بار بیشتری دارد، نیروی رانشی بین بارهای آن، بیش تر از کره A است. هنگامی که دو کره به هم متصل می‌شوند، بار مثبت کره B، تعدادی از بارهای منفی کره A را به خود جذب می‌کنند و به این ترتیب، مقدار بار مثبت در کره B کمتر و این مقدار در کره A بیشتر می‌شود. و ای انتقال الکترون تا زمانی ادامه پیدا می‌کند تا دو کره هم پتانسیل شوند.

37. در الکتریسیته، منظور از مولد چیست؟

مولد وسیله است که اختلاف پتانسیل لازم برای شارش بار الکتریکی را فراهم می‌سازد.

38. در مولدهای شیمیایی، انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی، از کجا به دست می‌آید؟ بارهای مثبت درون چنین مولدهایی، از کدام پایانه به کدام پایانه شارش می باند؟

در این مولد ها، انرژی لازم، از واکنش شیمیایی درون آن‌ها پدید می‌آید. در چنین مولدهایی، بارهای مثبت از پایانه ی منفی به پایانه ی مثبت می روند.

39. منظور از نیروی محرکه مولد چیست؟

بیشترین مقدار اختلاف پتانسیلی که مولد می‌تواند پدید آورد، نیروی  محرکه مولد نام دارد.

40. منظور از جریان الکتریکی چیست؟ یکای جریان الکتریکی چه نام دارد و با نمادی نمایش می‌دهند؟

آهنگ شارش بار الکتریکی از هر مدار را جریان الکتریکی می‌نامند. یکای جریان، آمپر است که آن را با A نشان می‌دهند.

41. منظور از جهت قراردادی جریان الکتریکی چیست؟

جهت قرار دادی جریان یک را در بیرون، از پایانه ی مثبت به منفی و در داخل مدار از پایانه ی منفی به مثبت در نظر می‌گیرند.

42. از ولت سنج و آمپرسنج به چه منظوری استفاده می‌شود؟

برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانا از ولت سنج و برای اندازه گیری جریان الکتریک در مدار، از آمپرسنج به طور متوالی استفاده می‌شود.

43. آیا در دو مدار روبه رو، جریانی که آمپرسنج نمایش می‌دهد، متفاوت است؟(اجزای دو مدار مشابه‌اند.)

با توجه به قانون شایستگی بار الکتریکی، می تواننتیجه گرفت مقدار بار الکتریکی در یک مدت زمان معین، یکسان است و باید هر دو آمپرسنج یک عدد را نمایش دهند.

44. منظور از مقاومت الکتریکی چیست؟ یکای مقاومت الکتریکی چه نام دام دارد و با چه نمادی نمایش  می‌دهند؟

هنگام حرکت بارهای الکتریکی در یک رسانا، وجود اتم‌های در حال نوسان در مسیر جریان، موجب پیدایش مقاومتی در برابر جریان شده که به آن، مقاومت الکتریکی می‌گویند. یکای مقاومت، اهم نام دارد که با علامت Ω(امگا) نمایش داده می‌شود.

45. قانون اهم را توضیح دهید.

مطابق این قانون، نسبت اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانا، به شدن جریانی که از آن می‌گذرد، ثابت است. این مقدار ثابت را مقاومت الکتریکی می‌نامند.

46. هر یک از وسایل زیر، انرژی الکتریکی با چه انرژی تبدیل می‌کنند؟

الف)لامپ: انرژی درونی و نورانی

ب)پنکه: مکانیکی

پ)تلویزیون: انرژی نورانی، صوتی و درونی

ت)یخچال: انرژی درونی

ث)اتو: انرژی درونی

47. چگونه شارش بار الکتریکی در یک رسانا، باعث افزایش دمای رسانا می‌شود؟

جریان الکتریکی هنگام گذر از یک رسانا، با اتم‌های در حال نوسان آب برخورد کرده و انرژی درونی رسانا بر اثر این برخورد، بالا می رود. افزایش انرژی درونی این رسانا با افزایش دما نشان داده می‌شود.

48. انرژی الکتریکی ای که در یک رسانا، بر اثر عبور جریان، به انرژی درونی تبدیل می‌شود، به چه عواملی بستگی دارد؟

نشان می‌دهد که انرژی تبدیل‌شده، با مقاومت الکتریکی رسانا، زمان عبور جریان و مجذور جریان الکتریکی متناسب است.

49. منظور از توان مصرفی رسانا، چیست؟ یکای توان مصرفی چیست و چه نامیده می‌شود؟ نماد آن چیست؟

آهنگ مصرف انرژی در یک دستگاه الکتریکی، توان مصرفی دستگاه نامیده می‌شود.یکا توان ژول بر ثانیه است که آن را وات می‌نامند و با نماد w نشان می‌دهند.

50. منظور از توان اسمی دستگاه چیست؟

عددی که با یکای وات روی اکثر دستگاه نوشته می‌شود که توان اسمی نام دارد. اگر دستگاه به اختلاف پتانسیلی برابر با اختلاف پتانسیل اسمی خود متصل شود، توانی که مصرف می‌کند، برابر با توان اسمی است.

51. کیلووات ساعت چه کمیتی است؟

کیلووات ساعت، یکایِ تجاریِ سنجشِ انرژیِ الکتریکی است. برای تبدیل این یکا به ژول از فرمول زیر استفاده کرد:

 

52. چرا وقتی یک شانه‌ی پلاستیکی باردار را به باریکه‌ی آب سرد نزدیک می‌کنیم، مسیر آب منحرف می‌شود؟ چرا همین شانه ا در نزدیکی یک حباب صابون نگه می‌داریم، حباب به طرف شانه کشیده می‌شود؟

از نظر شیمیایی، مولکول آب دارای دو اتم هیدروژن با بار مثبت و یک مولکول اکسیژن با بار منفی تشکیل‌شده است. هنگام نزدیک کردن شانه پلاستیکی با بار منفی اتم‌های هیدروژن با بار مثبت به طرف شانه کشیده و ربایش بین شانه و مولکول‌های آب باعث انحراف آب از مسیرش می‌شود. حباب صابون هم مانند آب دارای دو سر مثبت و منفی و این سر مثبت است که باعث  کشیده شدن آن به سمت حباب می‌شود.

53. در کدام یک از وسایل منزل، لازم است بار الکتریکی را کاهش بدهیم یا کنترل کنیم؟

رایانه‌ها یا وسایلی که دارای قطعات الکترونیکی هستند، زیر این قطعات دارای الکتریسیته ساکن‌اند و تخلیه این الکتریسیته با بدن یا دست ما می‌تواند برای دستگاه مضر باشد و باید از لباس‌ها ضد الکتریسیته ساکن استفاده کرد.

54. اگر دو باطری مشابه را به طور مخالف ببندیم، (پایانه‌های مثبت و پایانه‌های منفی به هم متصل شود) و دو سر مجموعه را به یک لامپ ببندیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

در این لامپ روشن نخواهد شد و جریانی نیز برقرار نمی‌شود، زیرا جریانی که یک باطری می‌خواهد به مدار بدهد، به همان اندازه باطری دیگر می‌خواهد در خلاف جهت به مدار بدهد.

55. در مدار شکل زیر، به تدریج دما مقاومت R را بالا می‌بریم،

الف)مقاومت، چه تغییری می‌کند؟با افزایش دما، جنبش مولکولی ذرات رسانا نیز بیشتر شده و عبور جریان از آن‌ها سخت می‌شود. در نتیجه می توانگفت که مقاومت نیز بیشتر می‌شود.

ب)جریان در مدار چه تغییری می‌کند؟اگر قانون اهم را به صورت  درآوریم، خواهیم فهمید که با افزایش مقاومت، جریان کاهش می‌یابد.

56. اختلاف پتانسیل دو سر باطری خودروهای سواری، بربر با 12 ولت است.اگر 8 باطری قلمی 1.5 ولتی را همانند شکل زیر به یکدیگر وصل کنیم، اختلاف  پتانسیل دو سر مجموعه آن‌ها نیز برابر با 12 ولت می‌شود؟ بگویید چرا در خودروها، به جای استفاده از 8 باطری قلمی از باطری خودرو استفاده می‌شود؟

باطری‌های قلمی گرچه می‌توانند جریان را فراهم کنند، اما قادر به فراهم کردن آن در مدت زمان کم مثال برای استارت زدن که به بار زیادی در یک لحظه نیاز است، نیستند.

 

نمونه سوال امتحانی

 

1-در کدام شکل مزیت مکانیکی بیشتر از یک است ؟

آ )قلاب ماهیگیری              

ب) قرقره ثابت                              

پ)چکش               

ت)دیلم

2- مزیت اهرم نوع اول به انواع دیگر اهرم ها در چیست ؟

آ ) تغییر جهت اهرم

ب) افزایش نیرو

پ) تغییر محل وارد شدن نیرو

ت ) افزایش جابجایی

3- مزیت مکانیکی کدام یک کمتر است ؟

آ ) ناخن گیر                                  

ب) پارو                              

پ ) در قوطی باز کن                      

ت) فندق شکن

4-  در اهرمی که نیروی مقاوم   نیروی محرک است :

آ ) سرعت اثر نیرو 2 برابر می شود .

ب ) سرعت اثر نیرو صفر می شود .

پ ) مقدار جابجایی نیروی مقاوم 4 برابر جابجایی نیروی محرک است .

ت ) بازوی محرک 4 برابر بازوی مقاوم است

5- نیروی محرک 250 نیوتونی باری به وزن 1000 نیوتون را در یک دستگاه قرقره مرکب تا ارتفاع 6 متر بلند می کند اگر نیروی محرک 30 متر حرکت کند :

آ ) بازده دستگاه را حساب کنید .

ب ) شکل دستگاه را رسم کنید .

6- یک چرخ و محور که شعاع چرخ و محور آن به ترتیب 5 و 1 سانتی متر است وزنه 40 کیلو گرمی را با نیروی 100 نیوتون 3 متر بالا می برد تعیین کنید :

آ ) مزیت مکانیکی واقعی

ب ) کار مفید بر حسب ژول

پ ) بازده

7- چرخ و محوری با بازده 80% وزنه 300 نیوتونی را با نیروی 50 نیوتون cm 5 بالا می برد تعیین کنید :

آ ) مزیت مکانیکی واقعی

ب ) در صورتی که قطر چرخ cm 10 باشد برای اینکه به اندازه  m 14/3 بالا کشیده شود محور چند دور باید بچرخد ؟

8- در یک چرخ و محور در صورتیکه نیروی محرک به محور و نیروی مقاوم به چرخ و وارد شود :

آ ) مزیت مکانیکی از یک بیشتر خواهد شد .

ب ) افزایش نیرو خواهیم داشت .

پ ) بازده از 100% بیشتر می شود .

ت ) جابجایی نیروی مقاوم بیش از نیروی محرک خواهد بود .

9-کار نیروی وزن در کدام حالت صفر است؟

الف) شما توپی را به پشت بام همسایه شوت می کنید.

ب ) شخصی در آسانسور است و از طبقه چهارم به طبقه همکف می آید.

پ ) یک کارگر در حال حمل یک جعبه روی دوش خود است.

ت ) شما برای برداشتن توپتان از پشت بام همسایه از نردبان بالا می روید.

10- سنگی را از روی زمین پرتاب می کنیم. سنگ 4 متر جلوتر از ما فرود می آید. کار انجام شده روی سنگ توسط نیروی وزن و انرژی پتانسیل :

الف) صفر و ثابت است.         

ب) منفی است و افزایش یافته است.         

 ج) مثبت و ثابت است.           

د) منفی است و کاهش یافته است.

11. میله ای به طول 5/0 متر و جرم 4 کیلوگرم را که روی زمین افتاده است را بلند می کنیم و به صورت قائم نگه می داریم حداقل کار انجام شده :

الف) 5 ژول است.                         

ب) 10 ژول است.                           

ج) 20 ژول است.                          

د) 30 ژول است

12. یک ستون آجری از 500 عدد آجر که جرم هر کدام 200 گرم است؛ تشکیل شده است. اگر ارتفاع این ستون 3 متر و زمین مبدأ انرژی پتانسیل باشد؛ میزان انرژی پتانسیل این ستون چقدر است؟   ( g = 10  )

الف) 3000 ژول.                            

ب) 2000 ژول.                            

ج) 2500 ژول.                             

د) 1500 ژول.

13. تیرآهنی به طول 4 متر و جرم 50 کیلوگرم بر روی سطح زمین افتاده است. تیرآهن را آنقدر بالا می بریم تا با سطح افق زاویه 30 درجه بسازد. کار انجام شده چند ژول است؟

الف) 1000 ژول.                               

ب) 500 ژول.                               

ج) 250 ژول.                               

د)  صفر.

14. کار انجام شده هنگامی که نیم متر مکعب آب موجود در ظرف، از سوراخ کف ان خارج می شود؛ چقدر است؟

الف) صفر.

ب ) 1250 ژول.

ج ) 2500 ژول.

د ) 5000 ژول.

15. پسری به جرم 50 کیلوگرم از 60 پله که ارتفاع هر پله 40 سانتی متر است در مدّت 30 ثانیه بالا می رود. توان این پسر چند وات است؟

الف) 40 وات.                               

ب) 100 وات.                              

 ج) 200 وات.                              

 د) 400 وات.

16. توان موتوری که می تواند در مدّت 4 ثانیه یک وزنه 150 کیلوگرمی را 8 متر بالا ببرد چند اسب بخار است؟

الف) 2.                                          

ب) 4.                                         

 ج) 40.                                         

د) 10.

17. برای کشیدن جسمی به جرم 4 کیلوگرم با سرعت ثابت 5/2 متر بر ثانیه 15 وات توان نیاز است. برای کشیدن جسم 8 کیلوگرمی با سرعت 5 متر بر ثانیه به روی همان سطح چقدر توان نیاز است؟

الف) 30 وات.                                

ب) 60 وات.                                

ج) 90 وات.                               

د) 120 وات.

18. در هر یک از حالت های زیر چند ژول انرژی مصرف می شود؟

الف) یک لامپ 200 واتی که به مدّت 4 ساعت روشن است.

ب ) جاروبرقی 1200 واتی که به مدّت 5 ساعت روشن است.

ج ) انرژی مصرفی را در هر یک از حالت های الف و ب بر حسب kwh بدست آورید.

19- جسمی به خرم 10 kgرابر روی سطح شیب داری به طول 7m بانیروی 40 نیوتن هل می دهیم تا 2mاز سطح زمین فاصله بگیرد مزیت مکانیکی کامل واقعی و بازده این سطح شیب دار چه قدر است؟

20- از 200jکار داده شده به ماشینی یک چهارم به صورت کار غیر مفید می باشد . بازده ماشین چند درصد است ؟

21- به کمک ماشینی هرگاه بار 400kg3mبالا برود نیروی محرک 600 نیوتنی 24mجا به جا می شود بازده ماشین چه قدر است .

22- در یک ماشین نیروی مقاوم 20 نیوتن است جا بهئ جایی نیروی محرک 4/1 جابه جایی نیروی مقاوم می باشد اگر بازده ماشین 50 درصد باشد نیروی محرک چند است؟

23-در ماشین برای غلبه بر نیروی مقاوم 30 kg نیروی محرک 200 نیوتنی لازم است . برای آن که بار یک متر جا به جا شود نیروی محرک 2 متر حرکت می کند بازده این ماشین برابر است با :

آ)75%

ب)80%

پ)80%

ت)65%

24- کدام یک از عبارت های زیر درست است ؟

آ) اگر نیرو و مسافت اثر آن باهم افزایش یابد کار مفید بیشتر از کار داده شده به ماشین می شود

ب) سرعت انجام کار در مقدار کار بی تاثیر است

چ) وقتی جسمی به وزن 1 نیوتن 1 متر در راستاب نیروی جاذبه جا به جا شود 1 ژول کار انجام شده است

ت) وقتی جسمی به اندازه یک متر توسط نیرویی به اندازه 1 نیوتن در راستای نیرو جابه جا شود یک ژول کار انجام شده است

25- ماشینی با مزیت مکانیکی کامل برابر 5 و مزیت مکانیکی برابر 4 برای بلند کردن وزنه 100 kgاستفاده می شود اگر جابه جایی نیروی محرک 10 متر باشد کار نیروب مقاوم ماشین برابر است با :

آ) 200j

ب)100j

پ)250j

ت)5/4j

26- دستگاهی با بازده 75 % در مدت 2 دقیقه 90kj کار مفید انجام داده است ورودی دست گاه چه قدر است؟

آ)100w

ب)750w

پ)45w

ت)1000w

27- یک کیلو وات ساعت برابر چند ژول است؟

آ)360

ب)6/3

پ)3600

ت)36

 

 

28- بک پمپ الکتریکی در مدت 5 دقیقه 2 تن آب را تا ارتفاع 12 متر بالا می برد توان مفید این موتور چند کیلو وات است ؟

آ)80

ب)2/1

پ)12

ت)8/0

29-ماشینی با بازده 80% نیرو را 4 برابر می کند این ماشین مسافت اثر نیرو را چند برابر می کند

آ)5

ب)5/1

پ)4

ت)4/1

30- توان موتور پمپی 1000wاست این پمپ در هر دقیقه چند متر مکعب آب را از چاهی به ارتفاع 20 متر بالا می کشد ؟

آ)4/2

ب)24/0

پ)48

ت)48/0

 

 

31-ماشین A  در مقایسه با ماشین B دارای بازده بیشتر و توان کمتر است وقتی این دو ماشین مقدار های مساوی کار انجام می دهند مقدار مصرف سوخت و مدت کار کرد ماشین A در مقایسه با ماشین B چگونه خواهد بود؟

آ) سوخت بیشتر در مدت کوتاه تر

ب) سوخت بیشتر در مدت طولانی تر

پ) سوخت کمتر در مدت کوتاه تر

ت) سوخت کمتر در مدت طولانی تر

32- توسط یک موتور الکتریکی به توان 1200 وات دستگاهی با بازده 75% به کار افتاده و باری به وزن 600 نیوتن در مدت 20 ثانیه به طرف بالا می کشد در این مئت بار چه قدر جابه جا می شود ؟

آ)6 متر

ب)60 متر

پ)30 متر

ت)300 متر

انرژی

{jcomments on}

1-هدف اصلی علم فیزیک چیست؟

هدف اصلی فیزیک، کشف و بیان قانون‌هایی است که پیدایش پدیده‌ها از آن‌ها پیروی می‌کند.

2-شرایط لازم برای آزاد شدن انرژی شیمیایی چیست؟

برای آزاد شدن انرژی شیمیایی یک تغییر شیمیایی لازم است.

3-انرژی شیمیایی با یکای کیلوژول بر گرم، چه چیزی را مشخص می‌کند؟

مشخص می‌کند که هر گرم از ماده‌ی غذایی یا سوخت، بر اثر واکنش‌های شیمیایی، چند کیلوژول انرژی آزاد خواهد کرد.

4-منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟ نام دیگر آهنگ مصرف انرژی چیست؟

منظور این است که در یکای زمان(مثلا در یک دقیقه،ثانیه یا ساعت)چه مقدار انرژی مصرف می‌شود. نام دیگر آهنگ مصرف انرژی، توان مصرفی است.

5-منظور از انرژی جنبشی چیست؟ این انرژی از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

انرژی که اجسام متحرک صرفا به دلیل حرکتشان دارند، انرژی جنبشی نام دارد:

6-هنگامی که سماور برقی پر از آبی را روشن می‌کنیم، چه تبدیل انرژی صورت می‌گیرد؟ هنگام قرار دادن ظرف پر از آب، روی شعله چه طور؟

انرژی الکتریکی به انرژی درونی تبدیل می‌شود.انرژی شیمیایی به انرژی درونی تبدیل می‌شود.

7-منظور از انرژی درونی  چیست؟ معمولا بالا رفتن این انرژی به چه صورتی آزاد می‌شود؟

به مجموعه انرژی‌های ذره‌های سازنده‌ی یک جسم، انرژی درونی می‌گویند. افزایش انرژی درونی، معمولا به صورت افزایش دمای جسم آشکار می‌شود.

8-با مالیدن کف دست‌ها به هم، انرژی جنبشی دست به چه انرژی تبدیل می‌شود؟

انرژی دست‌ها به انرژی درونی تبدیل می‌شود و به همین دلیل، کف دست‌ها گرم تر می‌شود.

9-سرعت توپی که بر روی زمین در حال حرکت، رفته‌رفته کاهش می‌یابد. انرژی جنبشی توپ چه می‌شود؟

انرژی جنبشی توپ به انرژی درونی تبدیل می‌شود و سبب گرم تر شدن توپ، زمین و هوا می‌شود.

10-هنگامی که پنکه‌ی روشنی را خاموش می‌کنیم، انرژی جنبشی پره‌های آن چه می‌شود؟

انرژی جنبشی پره‌ها، به انرژی درونی هوا و پره‌ها تبدیل می‌شود.

11-اصطلاح تلف شدن انرژی معمولاً در چه مواردی به کار می رود؟ منظور از واژه‌ی اصطکاک چیست؟

هنگام مالش دو سطح به یک دیگر مقداری انرژی، به انرژی درونی دو سطح تبدیل می‌شود و چون این انرژی درونی عملا قابل‌استفاده نیست، در مورد آن از اصطلاح تلف شدن صحبت می‌شود. هنگامی که مالش دو سطح به یک دیگر سبب پدید آمدن انرژی درونی می‌شود، می‌گویند بین دو سطح اصطکاک وجود دارد.

12-موردی را نام ببرید که در آن، افزایش انرژی درونی جسم به صورت گرم تر شدن آن ظاهر نمی‌شود؟

هنگامی که با یک شعله، به مقداری یخ، انرژی می‌دهیم،انرژی شیمیایی به انرژی درونی یخ تبدیل می‌شود و بر اثر افزایش انرژی درونی، یخ ذوب می‌گردد؛اما دمی یخِ در حال ذوب شدن و دمای حال از ذوب یخ، یکسان(صفر درجه سلسیوس)است.

13-قانون پایستگی انرژی چه چیز را بیان می‌کند؟

انرژی یک جسم، هیچ‌گاه از بین نمی رود و خودبه‌خود نیز به وجود نمی‌آید و همواره پایسته می‌ماند، مگر این که مقداری از آن را به جسم دیگری و یا این که از جسم دیگری دریافت کند.

14-قانون پایستگی انرژی را برای توپی به کار ببرید که با یک، ضربه شروع به حرکت می‌کند.

تا وقتی به توپ ضربه‌ای زده نشود باید انرژی آن پایسته بماند، یعنی توپ باید ثابت بماند. در اثر ضربه مقداری انرژی به توپ منتقل می‌شود و به همین دلیل، توپ شروع به حرکت می‌کند.

15-در راه رفتن انسان، قانون پایستگی انرژی چگونه قابل توضیح است؟

در بدن انسان انرژی شیمیایی تولید می‌شود و هنگام راه رفتن مقداری از این انرژی به انرژی جنبشی تبدیل‌شده و مقداری نیز تلف می‌شود. به بیانی دیگر انرژی پایسته می‌ماند یا از نوعی به نوع دیگر تغییر نمی‌کند.

16-اتومبیلی که ساکن است، توسط راننده‌ای روشن‌شده و در یک جاده‌ی افقی به حرکت در می‌آید. قانون پایستگی انرژی را برای آن توضیح دهید.

با روشن شدن اتومبیل و سوختن بنزین،انرژی شیمیایی بنزین به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود. به بیانی دیگر انرژی اتومبیل تغییر نکرده است؛ بلکه از حالتی به حالت تبدیل‌شده است.

17-منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست؟ برای جسمی که در ارتفاع h از سطح زمین است، این انرژی از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

به نوعی از انرژی که جسم، صرفا به دلیل ارتفاعش از سطح زمین به دست می‌آورد، انرژی پتانسیل گرانشی می‌گویند. که از رابطه‌ی به دست می آید.

18-منظور از انرژی پتانسیل گرانشی کشسانی چیست؟در چه صورت این انرژی برابر صفر است؟

به انرژی ذخیره‌شده در فنر کشیده یا فشرده‌شده، انرژی پتانسیل کشسانی فنر می‌گویند.این انرژی زمانی که فنر طول عادی خود را دارد، صفر است.

19-در اسباب‌بازی‌ها کوکی، انرژی لازم برای حرکت آن‌ها از کجا به دست می‌آید؟

انرژی پتانسیل ذخیره‌شده در کوک که شبیه به فنر است، به انرژی جنبشی تبدیل‌شده و اسباب‌بازی را به حرکت در می‌آورد.

20-منظور از منابع انرژی تجدید ناپذیر چیست؟ مثال‌هایی از این انرژی بزنید.

این انرژی را تنها یک بار می‌توان مصرف کرد و منابع آن محدود است و پس از مدتی تمام می‌شود، مانند سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای.

21-منظور از سوخت‌های فسیلی چیست؟ مهم‌ترین مشکل این‌گونه سوخت‌ها چیست؟

تنه‌ی پوسیده درختان و یا باقی‌مانده‌ی جانوران در زیر گل و لای طی میلیون‌ها سال به زغال‌سنگ، نفت و گاز تبدیل می‌شوند. به این مواد سوختنی سوخت‌های فسیلی می‌گویند. مهم‌ترین مشکل این‌گونه سوخت‌ها آلوده کرده محیط‌زیست توسط گازهای  و است.

22-منظور از شکافت هسته‌ای چیست؟ شکافت هسته‌ای معمولاً در کجا و توسط واکنشی با چه چیزی، روی می‌دهد؟منظور از سوخت‌های هسته‌ای چیست؟

شکافت هسته‌ای واکنشی است که طی آن یک هسته‌ی اتم سنگین(مانند اورانیوم یا توریم)شکافته و به هسته سبک تر تقسیم می‌شود و طی این واکنش انرژی قابل‌توجهی آزاد می‌شود.

این شکاف در راکتور انجام می‌شود. راکتور در واقع کوره‌ای است که سوخت آن به جای سوخت‌های فسیلی، ماده‌ای شکاف پذیر مانند اورانیوم است. شکافت هسته‌ای توسط واکنش با نوترون صورت می‌گیرد.

به موادی با هسته‌ی شکاف پذیر، سوخت هسته‌ای می‌گویند.

23-پنج مشکل بزرگ سوخت‌های هسته‌ای را نام ببرید.

1)منابع عناصر شکاف پذیر محدودند.

2)آماده سازی این عناصر برای فرایند شکافت، مشکل و پر هزینه است.

3)هسته‌ی اتم‌های شکاف پذیر، پرتوهای خطرناکی از خود گسیل می‌کند و کار با آن خطرناک است.

4)پسماند محصولات شکاف پذیر پرتوزا هستند و نگهداری و دفن آن‌ها، مسائل زیست‌محیطی بسیاری به دنبال دارد و پر هزینه است.

5)وقوع یک حادثه در راکتور ها، باعث بخش مواد پرتوزا در محیط‌زیست می‌شود و حفظ ایمنی راکتور ها پر هزینه است.

 

24-منظور از منابع انرژی تحدید پذیر چیست؟ نمونه‌هایی از این منابع را منابع را نام ببرید.

این منابع، تمام نمی‌شوند و معمولاً آلودگی ندارند.انرژی خورشیدی، باد، امواج دریا و انرژی زمین گرمایی از این نوع انرژی‌ها هستند.

25-سه روش جدید بهره‌گیری از انرژی خورشیدی را نام ببرید.

1)با استفاده از صفحه‌های خورشیدی می‌توان نور خورشید را به انرژی گرمایی تبدیل کرد و از آن برای تولید آب گرم خانگی استفاده کرد.

2)آب استفاده از آینه‌های مقعر بزرگ(کوره‌ی آفتابی)می‌توان پرتوهای خورشیدی را در ناحیه‌ای کوچک متمرکز کرد و از انرژی حاصل برای تبخیر آب در یک نیروگاه برق استفاده کرد.

3)با استفاده از سلول‌های خورشیدی می‌توان نور خورشی را مستقیم به الکتریسیته تبدیل کرد و به کمک الکتریسیته‌ی حاصل، دستگاه‌های برقی، مخابراتی و ماهواره‌ها را به کار انداخت.

26-علت مخالفت طرفداران محیط‌زیست با توربین‌های بادی چیست؟

پر سر و صدا بودن آن‌ها و خراب کردن منظره‌ی محیط‌زیست.

27-منظور از انرژی هیدرولیک(برق آبی)چیست؟

انرژی است که بر اثر ریزش آب از ارتفاع بلند به ارتفاع پایین تر، توسط یک توربین آبی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

28-منظور از انرژی زمین گرمایی چیست؟چه گونه از این انرژی استفاده می‌کنند؟در چه صورتی تجدید پذیر خواهد بود؟

الف)به گرمای موجود در زیر سطح کره‌ی زمین، انرژی زمین گرمایی گفته می‌شود.

ب)می‌توان آب سرد را از طریق مجرایی ه صخره‌های داغ در عمق فرستاد و آن را از طریق مجرایی دیگر به صورت آب گرم یا بخار خارج نمود.

پ)باید انرژی برداشت‌شده بیش از انرژی ای که از طریق مرکز جایگزین می‌شود نباشد. همچنین باید مقدار آب تزریق‌شده و خارج‌شده برابر باشد.

29-منظور از سوخت‌های گیاهی(بیومس)چیست؟چگونه از این سوخت‌ها استفاده می‌کنند؟منظور از زیست گاز چیست؟

الف)به محصولات زراعی(مانند تفاله‌ی دانه‌های روغنی)، بقایای محصولات(مانند کاه)، گیاهان طبیعی که برای استفاده از چوب آن‌ها کشت می‌شوند و فضولات حیوانات و فاضلاب‌های انسانی سوخت گیاهی می‌گوییم.

ب)با تخمیر این سوخت‌ها توسط آنزیم ها و یا تجزیه‌ی آن‌ها توسط باکتری‌ها در نبود هوا می‌توان موادی چون الکل و گاز متان به دست آورد.

پ)زیست گاز مخلوطی از متان و کربن دی اکسید با انرژی حدود هفتاد درصد انرژی گاز طبیعی است.

30-هرگونه مصرف انرژی در آخر منجر به چه چیزی می‌شود؟

گرم شدن محیط

31-اتومبیلی را روشن کرده و بعد از مسافتی آن را متوقف می‌کنیم. توضیح دهید این عمل، چگونه منجر به گرم شدن محیط‌زیست می‌شود؟

با روشن کردن اتومبیل و سوختن بنزین بخش کوچکی از انرژی شیمیایی آزادشده و به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود و بقیه آن موتور را گرم می‌کند. برای خنک کردن موتور آب رادیاتور دور آن می‌گردد. آب رادیاتور نیز توسط جریان هوا خنک می‌شود و در نتیجه هوا را گرم می‌کند. انرژی جنبشی اتومبیل نیز در اثر اصطکاک با جاده و ترمز کردن به انرژی درونی لاستیک‌ها، سطح جاده و هوا تبدیل می‌شود و صرف گرم کردن محیط می‌شود.

32-چگونه استفاده از یک نیروگاه برق که با یک سوخت فسیلی کار می‌کند، منجر به گرم شدن محیط‌زیست می‌شود؟

مقداری از انرژی شیمیایی سوخت به انرژی الکتریکی تبدیل‌شده و بقیه‌ی آن، صرف گرم کردن محیط می‌شود. انرژی الکتریکی تولیدشده برای منازل و کارخانه‌ها نیز صرف راه‌اندازی وسیله هایی می‌شود در نهایت محیط را گرم می‌کند. مثلا انرژی الکتریکی ای که صرف روشنایی می‌شود، با جذب نور حاصل توسط دیوارها و وسایل موجد باعث گرم شدن آن‌ها می‌شود.

33-چگونه می‌توان از آلودگی حاصل از گازهای متصاعد شده از سوخت‌های فسیلی را کاهش داد.

باید طراحی دستگاه‌های استفاده‌کننده از این سوخت‌ها به گونه‌ای باشد که عمل سوختن له طور کامل صورت گیرد. استفاده از صافی‌های مخصوص در مسیر خروج گازهای حاصل می‌تواند ذره‌های آلوده‌کننده‌ی هوا را جذب کند.

34-جمله‌های زیر را کامل کنید.

الف)در یک لامپ، انرژی  ......... به انرژی نورانی تبدیل می‌شود. الکتریکی 

ب)در یک شمع روشن، انرژی ............ به انرژی نورانی و انرژی درونی تبدیل می‌شود. شیمیایی

پ)در پنکه، انرژی الکتریکی به انرژی ........ تبدیل می‌شود. جنبشی 

ت)به وسیله‌ی  ........ ، می‌توانیم انرژی جنبشی را به انرژی درونی تبدیل کنیم. مالش دو سطح به یک دیگر

ث)در پر کردن باتری اتومبیل، انرژی  الکتریکی  به انرژی ........ تبدیل می‌شود. شیمیایی

 

خبرنامه پیامکی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع میشوید

آمار بازدیدکنندگان

امروز91
دیروز182
ابن هفته762
این ماه2896
در مجموع512994

آی پی بازدیدکنندگان : 100.26.176.182
Unknown ? Unknown Thu 12 Dec 2019 11:58

تماس با ما

  • تلفن: 02122301935
شما اینجا هستید: خانه > جزوات > متوسطه دوره اول > دوم متوسطه