تورج منتظری شاه تورینمونه سوال امتحانی

 

1-در کدام شکل مزیت مکانیکی بیشتر از یک است ؟

آ )قلاب ماهیگیری              

ب) قرقره ثابت                              

پ)چکش               

ت)دیلم

2- مزیت اهرم نوع اول به انواع دیگر اهرم ها در چیست ؟

آ ) تغییر جهت اهرم

ب) افزایش نیرو

پ) تغییر محل وارد شدن نیرو

ت ) افزایش جابجایی

3- مزیت مکانیکی کدام یک کمتر است ؟

آ ) ناخن گیر                                  

ب) پارو                              

پ ) در قوطی باز کن                      

ت) فندق شکن

4-  در اهرمی که نیروی مقاوم   نیروی محرک است :

آ ) سرعت اثر نیرو 2 برابر می شود .

ب ) سرعت اثر نیرو صفر می شود .

پ ) مقدار جابجایی نیروی مقاوم 4 برابر جابجایی نیروی محرک است .

ت ) بازوی محرک 4 برابر بازوی مقاوم است

5- نیروی محرک 250 نیوتونی باری به وزن 1000 نیوتون را در یک دستگاه قرقره مرکب تا ارتفاع 6 متر بلند می کند اگر نیروی محرک 30 متر حرکت کند :

آ ) بازده دستگاه را حساب کنید .

ب ) شکل دستگاه را رسم کنید .

6- یک چرخ و محور که شعاع چرخ و محور آن به ترتیب 5 و 1 سانتی متر است وزنه 40 کیلو گرمی را با نیروی 100 نیوتون 3 متر بالا می برد تعیین کنید :

آ ) مزیت مکانیکی واقعی

ب ) کار مفید بر حسب ژول

پ ) بازده

7- چرخ و محوری با بازده 80% وزنه 300 نیوتونی را با نیروی 50 نیوتون cm 5 بالا می برد تعیین کنید :

آ ) مزیت مکانیکی واقعی

ب ) در صورتی که قطر چرخ cm 10 باشد برای اینکه به اندازه  m 14/3 بالا کشیده شود محور چند دور باید بچرخد ؟

8- در یک چرخ و محور در صورتیکه نیروی محرک به محور و نیروی مقاوم به چرخ و وارد شود :

آ ) مزیت مکانیکی از یک بیشتر خواهد شد .

ب ) افزایش نیرو خواهیم داشت .

پ ) بازده از 100% بیشتر می شود .

ت ) جابجایی نیروی مقاوم بیش از نیروی محرک خواهد بود .

9-کار نیروی وزن در کدام حالت صفر است؟

الف) شما توپی را به پشت بام همسایه شوت می کنید.

ب ) شخصی در آسانسور است و از طبقه چهارم به طبقه همکف می آید.

پ ) یک کارگر در حال حمل یک جعبه روی دوش خود است.

ت ) شما برای برداشتن توپتان از پشت بام همسایه از نردبان بالا می روید.

10- سنگی را از روی زمین پرتاب می کنیم. سنگ 4 متر جلوتر از ما فرود می آید. کار انجام شده روی سنگ توسط نیروی وزن و انرژی پتانسیل :

الف) صفر و ثابت است.         

ب) منفی است و افزایش یافته است.         

 ج) مثبت و ثابت است.           

د) منفی است و کاهش یافته است.

11. میله ای به طول 5/0 متر و جرم 4 کیلوگرم را که روی زمین افتاده است را بلند می کنیم و به صورت قائم نگه می داریم حداقل کار انجام شده :

الف) 5 ژول است.                         

ب) 10 ژول است.                           

ج) 20 ژول است.                          

د) 30 ژول است

12. یک ستون آجری از 500 عدد آجر که جرم هر کدام 200 گرم است؛ تشکیل شده است. اگر ارتفاع این ستون 3 متر و زمین مبدأ انرژی پتانسیل باشد؛ میزان انرژی پتانسیل این ستون چقدر است؟   ( g = 10  )

الف) 3000 ژول.                            

ب) 2000 ژول.                            

ج) 2500 ژول.                             

د) 1500 ژول.

13. تیرآهنی به طول 4 متر و جرم 50 کیلوگرم بر روی سطح زمین افتاده است. تیرآهن را آنقدر بالا می بریم تا با سطح افق زاویه 30 درجه بسازد. کار انجام شده چند ژول است؟

الف) 1000 ژول.                               

ب) 500 ژول.                               

ج) 250 ژول.                               

د)  صفر.

14. کار انجام شده هنگامی که نیم متر مکعب آب موجود در ظرف، از سوراخ کف ان خارج می شود؛ چقدر است؟

الف) صفر.

ب ) 1250 ژول.

ج ) 2500 ژول.

د ) 5000 ژول.

15. پسری به جرم 50 کیلوگرم از 60 پله که ارتفاع هر پله 40 سانتی متر است در مدّت 30 ثانیه بالا می رود. توان این پسر چند وات است؟

الف) 40 وات.                               

ب) 100 وات.                              

 ج) 200 وات.                              

 د) 400 وات.

16. توان موتوری که می تواند در مدّت 4 ثانیه یک وزنه 150 کیلوگرمی را 8 متر بالا ببرد چند اسب بخار است؟

الف) 2.                                          

ب) 4.                                         

 ج) 40.                                         

د) 10.

17. برای کشیدن جسمی به جرم 4 کیلوگرم با سرعت ثابت 5/2 متر بر ثانیه 15 وات توان نیاز است. برای کشیدن جسم 8 کیلوگرمی با سرعت 5 متر بر ثانیه به روی همان سطح چقدر توان نیاز است؟

الف) 30 وات.                                

ب) 60 وات.                                

ج) 90 وات.                               

د) 120 وات.

18. در هر یک از حالت های زیر چند ژول انرژی مصرف می شود؟

الف) یک لامپ 200 واتی که به مدّت 4 ساعت روشن است.

ب ) جاروبرقی 1200 واتی که به مدّت 5 ساعت روشن است.

ج ) انرژی مصرفی را در هر یک از حالت های الف و ب بر حسب kwh بدست آورید.

19- جسمی به خرم 10 kgرابر روی سطح شیب داری به طول 7m بانیروی 40 نیوتن هل می دهیم تا 2mاز سطح زمین فاصله بگیرد مزیت مکانیکی کامل واقعی و بازده این سطح شیب دار چه قدر است؟

20- از 200jکار داده شده به ماشینی یک چهارم به صورت کار غیر مفید می باشد . بازده ماشین چند درصد است ؟

21- به کمک ماشینی هرگاه بار 400kg3mبالا برود نیروی محرک 600 نیوتنی 24mجا به جا می شود بازده ماشین چه قدر است .

22- در یک ماشین نیروی مقاوم 20 نیوتن است جا بهئ جایی نیروی محرک 4/1 جابه جایی نیروی مقاوم می باشد اگر بازده ماشین 50 درصد باشد نیروی محرک چند است؟

23-در ماشین برای غلبه بر نیروی مقاوم 30 kg نیروی محرک 200 نیوتنی لازم است . برای آن که بار یک متر جا به جا شود نیروی محرک 2 متر حرکت می کند بازده این ماشین برابر است با :

آ)75%

ب)80%

پ)80%

ت)65%

24- کدام یک از عبارت های زیر درست است ؟

آ) اگر نیرو و مسافت اثر آن باهم افزایش یابد کار مفید بیشتر از کار داده شده به ماشین می شود

ب) سرعت انجام کار در مقدار کار بی تاثیر است

چ) وقتی جسمی به وزن 1 نیوتن 1 متر در راستاب نیروی جاذبه جا به جا شود 1 ژول کار انجام شده است

ت) وقتی جسمی به اندازه یک متر توسط نیرویی به اندازه 1 نیوتن در راستای نیرو جابه جا شود یک ژول کار انجام شده است

25- ماشینی با مزیت مکانیکی کامل برابر 5 و مزیت مکانیکی برابر 4 برای بلند کردن وزنه 100 kgاستفاده می شود اگر جابه جایی نیروی محرک 10 متر باشد کار نیروب مقاوم ماشین برابر است با :

آ) 200j

ب)100j

پ)250j

ت)5/4j

26- دستگاهی با بازده 75 % در مدت 2 دقیقه 90kj کار مفید انجام داده است ورودی دست گاه چه قدر است؟

آ)100w

ب)750w

پ)45w

ت)1000w

27- یک کیلو وات ساعت برابر چند ژول است؟

آ)360

ب)6/3

پ)3600

ت)36

 

 

28- بک پمپ الکتریکی در مدت 5 دقیقه 2 تن آب را تا ارتفاع 12 متر بالا می برد توان مفید این موتور چند کیلو وات است ؟

آ)80

ب)2/1

پ)12

ت)8/0

29-ماشینی با بازده 80% نیرو را 4 برابر می کند این ماشین مسافت اثر نیرو را چند برابر می کند

آ)5

ب)5/1

پ)4

ت)4/1

30- توان موتور پمپی 1000wاست این پمپ در هر دقیقه چند متر مکعب آب را از چاهی به ارتفاع 20 متر بالا می کشد ؟

آ)4/2

ب)24/0

پ)48

ت)48/0

 

 

31-ماشین A  در مقایسه با ماشین B دارای بازده بیشتر و توان کمتر است وقتی این دو ماشین مقدار های مساوی کار انجام می دهند مقدار مصرف سوخت و مدت کار کرد ماشین A در مقایسه با ماشین B چگونه خواهد بود؟

آ) سوخت بیشتر در مدت کوتاه تر

ب) سوخت بیشتر در مدت طولانی تر

پ) سوخت کمتر در مدت کوتاه تر

ت) سوخت کمتر در مدت طولانی تر

32- توسط یک موتور الکتریکی به توان 1200 وات دستگاهی با بازده 75% به کار افتاده و باری به وزن 600 نیوتن در مدت 20 ثانیه به طرف بالا می کشد در این مئت بار چه قدر جابه جا می شود ؟

آ)6 متر

ب)60 متر

پ)30 متر

ت)300 متر

نظرات   

 
0 #1 رامتین 1392-10-12 18:44
ممنون ولی ای کاش جواب هم میذاشتید :cry:
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

خبرنامه پیامکی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع میشوید

آمار بازدیدکنندگان

امروز281
دیروز320
ابن هفته281
این ماه3541
در مجموع503732

آی پی بازدیدکنندگان : 3.227.240.31
Unknown ? Unknown Tue 15 Oct 2019 00:36

تماس با ما

  • تلفن: 02122301935
شما اینجا هستید: خانه > جزوات > متوسطه دوره اول > دوم متوسطه > نمونه سوال امتحانی