تورج منتظری شاه توریبار الکتریکی

1.      اتم از چه اجزایی تشکیل‌شده است؟ نوع بار هر کدام چیست؟
از دو قسمت، یکی هسته که خود از پروتون با بار مثبت و نوترون که خنثی است تشکیل‌شده و دیگری الکترون با بار منفی که به دور هسته بافاصله در حال چرخش است، تشکیل‌شده است.
2.      چرا در حالت عادی، اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است؟
زیرا در حالت عادی تعداد پروتون‌ها با تعداد الکترون‌ها برابر است.

3.      جدا کردن پروتون از اتم آسان تر است یا جدا کردن یک الکترون آزاد؟
تجربه نشان می‌دهد که جدا کردن پروتون بسیار دشوار تر از جدا کردن یک الکترون آزاد است.
4.      مالش دو جسم به یکدیگر، چگونه سبب باردار شدن آن‌ها می‌شود؟
بر اثر مالش، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود. جسمی که الکترون از دست داده، چون تعداد پروتون‌ها از الکترون‌هایش بیشتر می‌شود، بار مثبت و جسمی که الکترون گرفته، چون تعداد الکترون‌هایش از تعداد پروتون‌هایش بیشتر شده بار مثبت پیدا می‌کند.
5.      یکای با الکتریکی چه نام دارد و با چه نمادی نشان داده می‌شود؟ بار الکترون بر حسب این یکا، چه اندازه است؟
یکای بار الکتریکی کولن نام دارد و نماد C نشان می‌دهند. اندازه‌ی بار الکترون  است.
6.      منظور از رابطه q=±ne? چیست؟
این رابطه می‌تواند بار یک جسم(q)  را بر حسب تعداد الکترون‌هایی(n) که گرفته یا داده است حساب کند. منظور از e در این رابطه بار یک الکترون است و زمانی که جسم الکترون از دست دهد بار مثبت و زمانی الکترون بگیرد، منفی می‌شود.
7.      چرا موهای خشک و تمیز را نمی‌توان با یک شانه‌ی پلاستیکی مرتب کرد؟
چون بر اثر کشیدن شانه به موها، بارهای نا همنام در شانه و موها به وجود می‌آید و نیروی ربایش بین این بارها باعث کشیده شدن مو به سمت شانه می‌شود.
8.      چرا هنگامی که با یک پارچه‌ی خشک، صفحه‌ی تلویزیون را تمیز می کنیم، پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می‌چسبد؟
بر اثر مالش پارچه به صفحه تلویزیون، بارهای نا همنام در پارچه و تلویزیون به وجود آمده و ربایش بین این بارها باعث چسبیدن پرزها به صفحه تلویزیون می‌شود.
9.      چرا هنگامی که در تاریکی، لباس خود را از تن بیرون می‌آورید، جرقه‌هایی دیده می‌شود؟
با مالش لباس با بدن، سبب باردار شدن هر دو می‌شود. ربایش بین دو بار نا همنام، سبب جابه‌جایی الکترون بین لباس و بدن شود و این جابه‌جایی به صورت جرقه دیده می‌شود.
10. یک میله‌ی مسی را گرفته و آن را با دست مالش می‌دهیم. آیا میله مسی باردار می‌شود؟
باردار می‌شود، اما این بار به وسیله دست به بدن منتقل می‌شود.
11. منظور از الکترون آزاد چیست؟
در برخی اجسام، برخی از الکترون‌ها، به راحتی از اتم جداشده و آسانی به درون جسم دیگری جابه‌جا می‌شود. به این الکترون‌ها، الکترون آزاد گفته می‌شود.

12. منظور از جسم رسانا و نارسانا چیست؟

به اجسامی مانند فلزات، که به دلیل داشتن الکترون آزاد، بار الکتریکی در آن شارش می‌یابد، رسانا و به اجسامی مانند شیشه که الکترون‌ها به راحتی نمی‌توانند در آن حرکت کنند، نارسانا گفته می‌شود.

13. چرا آزمایش‌های الکتریسیته ساکن در روزهای سرد و خشک، نتیجه‌ی بهتری می‌دهد؟

وجود رطوبت و ذره‌های معلق آن که رسانای الکتریکی هستند، سبب می‌شود که بار جسم‌هایی که باردار شده‌اند به محیط انتقال یابد؛ همچنین سرما باعث کم تحرکی بارها و باقی ماندن آن‌ها در جای خود شود.

14. چرا در موادی مانند پلاستیک و نایلون، بهتر از سایر مواد می توانبار تولید کرد؟

زیرا این مواد نارسانا بوده و بار الکتریکی نمی‌تواند به راحتی در آن‌ها جابه‌جا شود. همچنین بار الکتریکی نمی‌تواند از این مواد به مواد دیگر منتقل شود.

15. منظور از شارش بار الکتریکی در یک جسم چیست؟

به جابه‌جا شدن الکترون آزاد در یک جسم، شارش بار گفته می‌شود.

16. در یک جسم نارسانا، بار الکتریکی  چگونه قرار می‌گیرد؟

در جسم نارسانا بار الکتریکی نمی‌تواند شارش کند و در جای خود باقی می‌ماند.

17. منظور از پایستگی بار الکتریکی چیست؟

بار الکتریکی، به وجود نمی‌آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود.

18. منظور از عدد اتمی چیست؟ آن را با چه نمادی نمایش می‌دهند؟

به تعداد پروتون‌های هسته‌ی یک اتم، اتم اتمی گفته می‌شود که با نماد Z نشان می‌دهند.

19. در شکل زیر، دو کره‌ی فلزی را می‌بینید که روی پایه‌های نارسانا، قرار دارند. در هر یک از شکل‌های (ب)،(پ) و (ت) نوع بار القا شده در کره‌ها و محل تقریبی آن‌ها را نشان دهید.

در شکل(ب)، بار منفی تیغه‌ی پلاستیکی، الکترون‌های آزاد کره A را به دورترین سطح کره B رانده است؛ در نتیجه در سطحی از کره A که نزدیک به تیغه است، بار مثبت پدید آمده است. در شکل (ت) پس از جدا کردن کره از یک دیگر و دور بردن تیغه‌ی پلاستیکی، بار الکتریکی در سطح کره B پخش شده است. بد نیست بدانید اگر به بارهای یک رسانا، از خارج نیرویی وارد نشد، بارها در سطح آن جمع می‌شوند.

20. منظور از القای بار الکتریکی چیست؟

روشی که در آن یک جسم رسانا به وسیله‌ یک تیغه‌ی باردار، بدون تماس با آن باردار می‌شود، القای بار الکتریکی می‌گویند.

21. در الکتریسیته، منظور از زمین چیست؟

در الکتریسیته، به یک جسم رسانای بسیار بزرگ( به اندازه‌ی تمام اجسام باردار) زمین گفته می‌شود. اگر  یک جسم رسانا با بار منفی به زمین متصل شود، الکترون‌های آن به زمین رفته و آن جسم خنثی می‌شود. و همین طور اگر یک جسم رسانا با بار مثبت به زمین متصل شود، آن قدر الکترون از زمین به آن شارش می‌یابد تا خنثی شود . زمین زیر پای ما معمولاً رسانا نیست ولی اگر بخواهیم از آن به عنوان رسانا استفاده کنیم، باید از یک میله بلند فلزی در اعماق زمین استفاده کنیم. اعماق زمین به دلیل داشته نمک‌های مختلف در آن رسانا است.

22. یک جسم باردار و یک الکتروسکوپ در اختیارداریم. توضیح دهید چگونه با تماس جسم به کلاهک، الکتروسکوپ، باردار می‌شود؟

در این روش جسم بار را به سر کلاهک تماس می‌دهیم. اگر جسم، رسانا با بار منفی بود، الکترون‌ها از جیم به درون الکتروسکوپ شارش می‌یابند و بار آن منفی می‌شود. اگر جسم رسانا با بار مثبت بود، الکترون‌ها از الکتروسکوپ به درون جسم شارش یافته و جسم خنثی و الکتروسکوپ مثبت می‌شود.

اگر جسم ما نارسانا باشد، وقتی با الکتروسکوپ تماس داده می‌شود، باری انتقال نمی‌یابد، ولی اگر جسم مثبت بود، بارهای منفی درون الکتروسکوپ به طرف جسم شارش یافته و در سر کلاهک جمع می‌شوند. اگر هم جسم منفی بود، بارهای منفی الکتروسکوپ  در تیغه‌های جمع می‌شود. ولی به جدا کردن جسم نارسانا از الکتروسکوپ، تیغه‌ها به وضعیت سابق خود بر می‌گردند؛ یعنی باری از جسم نارسانا به الکتروسکوپ منتقل نشده است. برای انتقال بار باید جسم را به کلاهک الکتروسکوپ مالش داده تا در اثر اصطکاک، مقداری از بار یک کنده و به دیگری منتقل شود.

23. توضیح دهید که چگونه می توانیم با استفاده از القای بار الکتریکی، یک الکتروسکوپ از باردار کرد؟

به کمک شکل‌های زیر، باردار شدن اکتروسکوپ به وسیله‌ی القایی را بررسی می کنیم:

(1)جسمی با بار مثبت را به کلاهک نزدیک می‌کنیم. بارهای منفی الکتروسکوپ در کلاهک تجمع می‌کنند.سپس کلاهک را به زمین متصل می‌کنیم. بارهای منفی که در کلاهک جمع شده‌اند، به دلیل نیروی ربایش جسم در جای خود نگاه داده می‌شوند و به این ترتیب آن قدر الکترون از زمین به الکتروسکوپ منتقل‌شده که بار آن خنثی‌شده و تیغه‌ها به حالت اولیه بازگردند.بدون حرکت دادن جسم باردار، اتصال با زمین را قطع می‌کنیم.سپس جسم باردار را دور کرده و به این ترتیب بار منفی در الکتروسکوپ پخش می‌شود.

24. چگونه می توانبم با استفاده از یک الکتروسکوپ، باردار بودن یک باردار نبودن یک جسم را مشخص کرد؟

کافی است جسم را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم. اگر تیغه‌ها از هم باز  شدند، جسم باردار است و اگر تغییری پدید نیامد، جسم بدون بار است.

25. چگونه می توان با یک الکتروسکوپ، نوع بار یک جسم را مشخص کرد؟

برای این منظور، باید الکتروسکوپ باردار بوده و بار آ« مشخص باشد؛ در این صورت، دو حالت ممکن است:

الف)بار جسم و الکتروسکوپ، هم نوع است: در این حالت، هر چه جسم را به الکتروسکوپ نزدیک تر کنیم، تیغه‌های الکتروسکوپ بیش تر از هم باز می‌شوند. مثالا اگر بار الکتروسکوپ و جسم هردو مثبت باشد، با نزدیک کردن جسم به کلاهک الکتروسکوپ، بارهای منفی الکتروسکوپ که بسیار ناچیز است( به علت مثبت بود بار آن) به طرف سر کلاهک آمده و تیغه از هم باز تر می‌شوند(تعداد مثبت‌ها بیشتر شده)حال خودتان حالتی را که هردو منفی باشند، بنویسید.

ب)بار جسم و الکتروسکوپ، از نوع مخالف: در این حالت هر چه جسم به الکتروسکوپ نزدیک تر شود تیغه‌های آن بسته‌تر می‌شوند، و اگر بار جسم به اندازه‌ی کافی زیاد باشد، ابتدا بسته‌شده و سپس بازخواهند شد. مثال الکتروسکوپی با بار منفی را در نظر بگیرید.میله با بار مثبت به آن نزدیک می‌کنند. الکترون‌های آزاد الکتروسکوپ به طرف کلاهک آن شارش یافته و بار تیغه‌های آن کم تر شده و بسته‌تر می‌شود. اگر جسم را برای مدت زمان بیشتری نگه‌داریم، تمام بار منفی آن به طرف کلاهک آمده و بار تیغه مثبت شده و در این صورت تیغه‌ها از هم باز می‌شود. حال خودتان حالتی را برای این که بار الکتروسکوپ مثبت و بار جسم منفی باشد، پیدا کنید.

26. چگونه  می‌توان با یک الکتروسکوپ تشخیص داد که یک جسم، رسانا یا نارسانا است؟

برای تشخیص رسانا یا نارسانا بودن یک جسم، باید از یک الکتروسکوپی که از قبل باردار شده استفاده کنیم. برای این منظور، کفی است که جسم را به کلاهک الکتروسکوپ تماس دهیم. در این حالت الکترون‌های آزاد در الکتروسکوپ در بدن که نقش زمین را بازی می‌کند، شارش می‌یابند و تیغه‌های الکتروسکوپ بسته می‌شود. در این حالت جسم رسانا است. در حالی اگر جسم نارسانا باشد، بار الکتروسکوپ نمی‌تواند به بدن ما انتقال یابد و تغییری در فاصله تیغه‌های الکتروسکوپ پدید نمی‌آید.

27. آیا با یک الکتروسکوپ می توان مقدار بار دو کره‌ی هم اندازه، رسانا و باردار را باهم مقایسه کرد؟

بله، کافی است هر دو کره را با کلاهک‌های دو الکتروسکوپ بدم بار تماس دهیم. فاصله‌ی تیغه‌های هر الکتروسکوپ که بیشتر بود میزان بار آن کره بیشتر است. زیر بار کره بین الکتروسکوپ و کره تقسیم می‌شود و چون اندازه هر دو مساوی است، هر چه بار آن‌ها بیشتر باشد، سهم الکترون آن‌ها نیز بیشتر است.

28. منظور از آذرخش چیست؟

به جرقه‌هایی که بین دو ابر یا یک ابر با زمین، پدید می‌آید، آذرخش گفته می‌شود که اغلب در پی آن صدای بلندی شنیده می‌شود.

29. آذرخش چگونه به وجود می‌آید؟

ابرها به علت مالش به هوا یا القای الکتریکی، دارای بار مثبت یا منفی باشند. وقتی یک ابر با قسمت از ابر دیگر یا زمین با بار مختلف برخورد کند، تخلیه الکتریکی ناگهانی صورت می‌گیرد که به صورت جرقه پدید می‌آید.

30. برق‌گیر چگونه ساختمان را از آذرخش حفاظت می‌کند؟

برق‌گیر، کابل ضخیمی با نوک ‌تیز است. قسمت نوک‌تیز آن در بالاتر نقطه ساختمان و انتهای آن در اعماق مرطوب زمین قرار دارد.همانطور که می‌دانید، سطح زیرین ابرها داری بار منفی است و این بار منفی ذرات هوا با بار مثبت را به خود جذب می‌کند.مولکول‌های منفی جمع شده در نوک برق‌گیر، الکترون آزاد برق‌گیر با طرف زمین می‌رانند و در این حالت به دلیل نزدیک بودن بارهای نا همنام ، احتمال وقوع آذرخش کمتر می‌شود و در صور وقوع،تخلیه الکتریکی از مسیر برق‌گیر به زمین موجب می‌شود که ساختمان آسیبی نبیند.

31. چرا زیر تانکر های حمل سوخت، زنجیر آویزان می‌کنند؟

هنگام حرکت تانکر، به علت مالش سوخت با دیواره‌ها، در بدنه تانکر بار الکتریکی جمع می‌شود. برای جلوگیری از تخلیه بار الکتریکی(جرقه زدن) در هنگام تحویل سوخت، زنجیری به میله‌ای که مرطوب زمین فرو رفته است، متصل می‌کنند تا بار الکتریکی به زمین منتقل شود.

32. هواپیماها هنگام حرکت، دارای بار الکتریکی می‌شود. برای تخلیه بار الکتریکی آن‌ها، چه تدبیری به کار رفته است؟

برای تخلیه این بار، در نوک و انتهای بال‌های قطعه فلزی به شکل پیکان قرار می‌دهند. بار الکتریکی بدنه به این قسمت‌ها انتقال‌یافته و از طریق مولکول‌های باردار موجود در هوا تخلیه می‌شود.

هنگام سوخت‌گیری نیز، بدنه توسط زنجیری به میله‌ای که در اعماق مرطوب زمین متصل است، وصل می‌کنند تا بار الکتریکی اضافی تخلیه شود.

33. عامل شارش بار الکتریکی از یک جسم به جسم دیگر چیست؟

اختلاف پتانسیل الکتریکی

34. پتانسیل الکتریکی یک رسانا، به چه عواملی بستگی دارد؟ یکای پتانسیل الکتریکی چست و با چه نمادی نشان می‌دهند؟

پتانسیل الکتریکی یک رسانا، به نوع و اندازه بار الکتریکی آن و شکل هندسی آن، بستگی دارد. یکای اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی، ولت نام دارد و با نماد V نمایش می‌دهند.

35. برای یک دستگاه الکتریکی، منظور از توان اسمی چیست؟

روی اکثر دستگاه ها، عددی بر حسب ولت روی آن نوشته‌شده که به آن توان اسمی می‌گویند که نشان دهنده‌ی مناسب‌ترین اختلاف پتانسیل برای کارکرد آن دستگاه است. اگر بیش تر از این مقدار به دستگاه متصل شود، ممکن است بسوزد و اگر این مقدار کمتر باشد، ممکن است به خوبی کار نکند.

36. در شکل  زیر، دو کره‌ی رسانا و هم اندازه را می‌بینید که روی پایه‌های عایق است. بار کره A، کمتر از بار کره‌ی B است. اگر دو کره را با یک سیم رسانا به هم متصل کنیم، بار الکتریکی چگونه بین کره‌ها شارش می‌یابد؟ این شارش بار الکتریکی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟

چون دو کره، هم اندازه و کره B بار بیشتری دارد، نیروی رانشی بین بارهای آن، بیش تر از کره A است. هنگامی که دو کره به هم متصل می‌شوند، بار مثبت کره B، تعدادی از بارهای منفی کره A را به خود جذب می‌کنند و به این ترتیب، مقدار بار مثبت در کره B کمتر و این مقدار در کره A بیشتر می‌شود. و ای انتقال الکترون تا زمانی ادامه پیدا می‌کند تا دو کره هم پتانسیل شوند.

37. در الکتریسیته، منظور از مولد چیست؟

مولد وسیله است که اختلاف پتانسیل لازم برای شارش بار الکتریکی را فراهم می‌سازد.

38. در مولدهای شیمیایی، انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی، از کجا به دست می‌آید؟ بارهای مثبت درون چنین مولدهایی، از کدام پایانه به کدام پایانه شارش می باند؟

در این مولد ها، انرژی لازم، از واکنش شیمیایی درون آن‌ها پدید می‌آید. در چنین مولدهایی، بارهای مثبت از پایانه ی منفی به پایانه ی مثبت می روند.

39. منظور از نیروی محرکه مولد چیست؟

بیشترین مقدار اختلاف پتانسیلی که مولد می‌تواند پدید آورد، نیروی  محرکه مولد نام دارد.

40. منظور از جریان الکتریکی چیست؟ یکای جریان الکتریکی چه نام دارد و با نمادی نمایش می‌دهند؟

آهنگ شارش بار الکتریکی از هر مدار را جریان الکتریکی می‌نامند. یکای جریان، آمپر است که آن را با A نشان می‌دهند.

41. منظور از جهت قراردادی جریان الکتریکی چیست؟

جهت قرار دادی جریان یک را در بیرون، از پایانه ی مثبت به منفی و در داخل مدار از پایانه ی منفی به مثبت در نظر می‌گیرند.

42. از ولت سنج و آمپرسنج به چه منظوری استفاده می‌شود؟

برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانا از ولت سنج و برای اندازه گیری جریان الکتریک در مدار، از آمپرسنج به طور متوالی استفاده می‌شود.

43. آیا در دو مدار روبه رو، جریانی که آمپرسنج نمایش می‌دهد، متفاوت است؟(اجزای دو مدار مشابه‌اند.)

با توجه به قانون شایستگی بار الکتریکی، می تواننتیجه گرفت مقدار بار الکتریکی در یک مدت زمان معین، یکسان است و باید هر دو آمپرسنج یک عدد را نمایش دهند.

44. منظور از مقاومت الکتریکی چیست؟ یکای مقاومت الکتریکی چه نام دام دارد و با چه نمادی نمایش  می‌دهند؟

هنگام حرکت بارهای الکتریکی در یک رسانا، وجود اتم‌های در حال نوسان در مسیر جریان، موجب پیدایش مقاومتی در برابر جریان شده که به آن، مقاومت الکتریکی می‌گویند. یکای مقاومت، اهم نام دارد که با علامت Ω(امگا) نمایش داده می‌شود.

45. قانون اهم را توضیح دهید.

مطابق این قانون، نسبت اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانا، به شدن جریانی که از آن می‌گذرد، ثابت است. این مقدار ثابت را مقاومت الکتریکی می‌نامند.

46. هر یک از وسایل زیر، انرژی الکتریکی با چه انرژی تبدیل می‌کنند؟

الف)لامپ: انرژی درونی و نورانی

ب)پنکه: مکانیکی

پ)تلویزیون: انرژی نورانی، صوتی و درونی

ت)یخچال: انرژی درونی

ث)اتو: انرژی درونی

47. چگونه شارش بار الکتریکی در یک رسانا، باعث افزایش دمای رسانا می‌شود؟

جریان الکتریکی هنگام گذر از یک رسانا، با اتم‌های در حال نوسان آب برخورد کرده و انرژی درونی رسانا بر اثر این برخورد، بالا می رود. افزایش انرژی درونی این رسانا با افزایش دما نشان داده می‌شود.

48. انرژی الکتریکی ای که در یک رسانا، بر اثر عبور جریان، به انرژی درونی تبدیل می‌شود، به چه عواملی بستگی دارد؟

نشان می‌دهد که انرژی تبدیل‌شده، با مقاومت الکتریکی رسانا، زمان عبور جریان و مجذور جریان الکتریکی متناسب است.

49. منظور از توان مصرفی رسانا، چیست؟ یکای توان مصرفی چیست و چه نامیده می‌شود؟ نماد آن چیست؟

آهنگ مصرف انرژی در یک دستگاه الکتریکی، توان مصرفی دستگاه نامیده می‌شود.یکا توان ژول بر ثانیه است که آن را وات می‌نامند و با نماد w نشان می‌دهند.

50. منظور از توان اسمی دستگاه چیست؟

عددی که با یکای وات روی اکثر دستگاه نوشته می‌شود که توان اسمی نام دارد. اگر دستگاه به اختلاف پتانسیلی برابر با اختلاف پتانسیل اسمی خود متصل شود، توانی که مصرف می‌کند، برابر با توان اسمی است.

51. کیلووات ساعت چه کمیتی است؟

کیلووات ساعت، یکایِ تجاریِ سنجشِ انرژیِ الکتریکی است. برای تبدیل این یکا به ژول از فرمول زیر استفاده کرد:

 

52. چرا وقتی یک شانه‌ی پلاستیکی باردار را به باریکه‌ی آب سرد نزدیک می‌کنیم، مسیر آب منحرف می‌شود؟ چرا همین شانه ا در نزدیکی یک حباب صابون نگه می‌داریم، حباب به طرف شانه کشیده می‌شود؟

از نظر شیمیایی، مولکول آب دارای دو اتم هیدروژن با بار مثبت و یک مولکول اکسیژن با بار منفی تشکیل‌شده است. هنگام نزدیک کردن شانه پلاستیکی با بار منفی اتم‌های هیدروژن با بار مثبت به طرف شانه کشیده و ربایش بین شانه و مولکول‌های آب باعث انحراف آب از مسیرش می‌شود. حباب صابون هم مانند آب دارای دو سر مثبت و منفی و این سر مثبت است که باعث  کشیده شدن آن به سمت حباب می‌شود.

53. در کدام یک از وسایل منزل، لازم است بار الکتریکی را کاهش بدهیم یا کنترل کنیم؟

رایانه‌ها یا وسایلی که دارای قطعات الکترونیکی هستند، زیر این قطعات دارای الکتریسیته ساکن‌اند و تخلیه این الکتریسیته با بدن یا دست ما می‌تواند برای دستگاه مضر باشد و باید از لباس‌ها ضد الکتریسیته ساکن استفاده کرد.

54. اگر دو باطری مشابه را به طور مخالف ببندیم، (پایانه‌های مثبت و پایانه‌های منفی به هم متصل شود) و دو سر مجموعه را به یک لامپ ببندیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

در این لامپ روشن نخواهد شد و جریانی نیز برقرار نمی‌شود، زیرا جریانی که یک باطری می‌خواهد به مدار بدهد، به همان اندازه باطری دیگر می‌خواهد در خلاف جهت به مدار بدهد.

55. در مدار شکل زیر، به تدریج دما مقاومت R را بالا می‌بریم،

الف)مقاومت، چه تغییری می‌کند؟با افزایش دما، جنبش مولکولی ذرات رسانا نیز بیشتر شده و عبور جریان از آن‌ها سخت می‌شود. در نتیجه می توانگفت که مقاومت نیز بیشتر می‌شود.

ب)جریان در مدار چه تغییری می‌کند؟اگر قانون اهم را به صورت  درآوریم، خواهیم فهمید که با افزایش مقاومت، جریان کاهش می‌یابد.

56. اختلاف پتانسیل دو سر باطری خودروهای سواری، بربر با 12 ولت است.اگر 8 باطری قلمی 1.5 ولتی را همانند شکل زیر به یکدیگر وصل کنیم، اختلاف  پتانسیل دو سر مجموعه آن‌ها نیز برابر با 12 ولت می‌شود؟ بگویید چرا در خودروها، به جای استفاده از 8 باطری قلمی از باطری خودرو استفاده می‌شود؟

باطری‌های قلمی گرچه می‌توانند جریان را فراهم کنند، اما قادر به فراهم کردن آن در مدت زمان کم مثال برای استارت زدن که به بار زیادی در یک لحظه نیاز است، نیستند.

 

نظرات   

 
+7 #9 ناشناس 1394-10-08 17:05
خيييييلي عالي بود :-) ممنون ☺️
نقل قول
 
 
+1 #8 مهدی...... 1394-08-08 13:13
:roll: :roll: :roll: :roll: عالی بود و هست :D
نقل قول
 
 
+9 #7 Hoda 1394-01-16 16:50
خیلی خوب بود.دستتون درد نکنه.
نقل قول
 
 
+8 #6 کیان سهندی 1393-11-27 20:29
عالی بود واقعا دست شما درد نکنه
نقل قول
 
 
+14 #5 mahsa79 1393-10-20 10:32
عالی بود موفق باشید :-)
نقل قول
 
 
+5 #4 سارا 1393-10-04 20:11
سلام خیلی خوب بود و استفاده کردم :-)
نقل قول
 
 
+5 #3 هادی اروجی 1393-10-01 08:00
بسیار عالی بود آقای منتظری :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
نقل قول
 
 
+3 #2 پویا 1393-09-08 13:46
:lol: :D :lol: :D :D :-) :-) :-) ;-) ;-) ;-) ;-) خیلی خیلی عالی است
نقل قول
 
 
+12 #1 زهرا 1393-07-26 15:07
عالی بوووود :lol: :roll:
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

خبرنامه پیامکی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع میشوید

آمار بازدیدکنندگان

امروز285
دیروز320
ابن هفته285
این ماه3545
در مجموع503736

آی پی بازدیدکنندگان : 3.227.240.31
Unknown ? Unknown Tue 15 Oct 2019 00:46

تماس با ما

  • تلفن: 02122301935
شما اینجا هستید: خانه > جزوات > متوسطه دوره اول > دوم متوسطه > بار الکتریکی